thai2english logo

ความ

 • Transliteration
  kwaam
 • Thai Phonetic
  [ คฺวาม ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ความรัก · ไม่ใช่เรื่องง่าย
  kwaam rák · mâi châi rêuuang ngâai
  Love isn't easy.
 • ความโฉดเขลาของมนุษย์ไร้ที่สิ้นสุด
  kwaam chòht klăo kŏng má-nút rái têe sîn sùt
  Boundless human stupidity.
 • ความแตกต่างคืออะไร
  kwaam dtàek dtàang keu à-rai
  What's the difference ?
 • นั่นไง · ความทรงจำ
  nân ngai · kwaam song jam
  That's a memory.
 • สำหรับผม · นั่นคือ · ความรัก
  săm-ràp pŏm · nân keu · kwaam rák
  To me, that's love.
 • ผมไม่รู้จัก · ความรัก
  pŏm mâi róo jàk · kwaam rák
  I don't know love.