thai2english logo

เปลี่ยนงาน

 • Transliteration
  bplìian ngaan
 • Thai Phonetic
  [ เปฺลี่ยน งาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาเปลี่ยนงานคุณเหรอ
  kăo bplìian ngaan kun rĕr
  They changed your duties ?
 • ฉันอยากเปลี่ยนงานนะ
  chăn yàak bplìian ngaan ná
  I want to change my job.