thai2english logo

หลาย

 • Transliteration
  lăai
 • Thai Phonetic
  [ หฺลาย ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • หลายคนครับ
  lăai kon kráp
  I have several.
 • พวกเขาหลายคนเป็นโจรสลัด
  pûuak kăo lăai kon bpen john sà-làt
  Many of them were pirates.
 • ฉันมีหลายชื่อ
  chăn mee lăai chêu
  I have many names.