thai2english logo

หัวข้อ

 • Transliteration
  hŭua kôr
 • Thai Phonetic
  [ หัว ข้อ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ได้หัวข้อหรือยัง
  dâai hŭua kôr rĕu yang
  Found a topic ?
 • นี่มันเป็นหัวข้อที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะ
  nêe man bpen hŭua kôr têe yôt yîiam loiie lâ
  This is a great topic.
 • อ่านหัวข้อนั่นสิ
  àan hŭua kôr nân sì
  Read the title.
 • ช่วยตั้งหัวข้อของวันนี้ให้ด้วย
  chûuay dtâng hŭua kôr kŏng wan née hâi dûuay
  Today's topic please.