thai2english logo

actually

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adverb ]
  จริงๆ แล้ว;แท้จริง;ที่จริง;ที่แท้
  จริงๆ láew ;táe jing ;têe jing ;têe táe

Example Sentences

 • ฉันไม่ได้ขโมยจริงๆ · หรอก
  chăn mâi dâai kà-moi jing jing · ròk
  I didn't actually steal it.
 • ฉันเหนื่อยจริงๆ · เลย
  chăn nèuuay jing jing · loiie
  I am actually really tired.
 • ที่จริงๆ แล้ว · มันเป็นชุดครับ
  têe จริงๆ láew · man bpen chút kráp
  Actually, it is a set.
 • จริงๆ แล้ว · เป็นสีคู่กันเลยครับ
  จริงๆ láew · bpen sĕe kôo gan loiie kráp
  Actually, it is a set.
 • ที่จริงแล้วคุณเป็นใครเหรอ
  têe jing láew kun bpen krai rĕr
  Who are you actually ?
 • ว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกัน
  wâa têe jing láew man bpen rêuuang à-rai gan
  What's this actually ?